บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ

ในทุกปีมี การขนส่งสินค้าอันตราย มากกว่า 1.25 ล้านชิ้นซึ่งถูกขนส่งทางอากาศ ด้วยการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.9% ของทุกปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้าจำนวนการขนส่งสินค้าอันตรายจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าอันตรายจำนวนมากถูกขนส่งทางอากาศ จึงต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด IATA หรือสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ช่วยระบุความเสี่ยงและทำงานร่วมกับ ICAO หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขข้อบังคับที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับแนวทางล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและจัดส่งสินค้าอันตรายอย่างปลอดภัย 

การขนส่งสินค้าอันตราย

สินค้าอันตรายคืออะไร

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าสินค้าอันตรายคืออะไรก่อนจัดส่ง ตามคู่มือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าอันตราย (DGR) ของ IATA “สินค้าอันตราย” (หรือที่เรียกว่าวัสดุอันตรายหรือวัตถุอันตราย) คือสิ่งของหรือสารที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม และแสดงอยู่ในรายการของสินค้า เนื่องจาก IATA มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวด สินค้าอันตรายจึงสามารถขนส่งทางอากาศได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงเมื่อปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างใกล้ชิด 

ตัวอย่างสินค้าอันตราย

การขนส่งสินค้าอันตราย ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยผู้ขนส่งที่มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายในการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเดินทางหลาย ๆ คน ยังไม่ทราบว่าสิ่งของประเภทใดที่ถือว่าเป็นสินค้าอันตราย ตัวอย่างสินค้าอันตราย ได้แก่ ละอองลอย แบตเตอรี่ลิเธียม สารติดเชื้อ ดอกไม้ไฟ น้ำแข็งแห้ง เครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเบนซิน ไฟแช็ก และสี

ประเภทของสินค้าอันตรายคืออะไร

องค์การสหประชาชาติกำหนดสินค้าอันตรายให้เป็นหนึ่งในเก้าประเภท และสินค้าอันตรายทุกชิ้นจะจัดอยู่ในประเภทอย่างน้อยหนึ่งประเภท จำเป็นต้องจำแนกประเภทสินค้าอันตรายอย่างถูกต้องเพื่อให้สิ่งที่เป็นอันตรายได้รับการสื่อสารผ่านห่วงโซ่การขนส่ง ประเภทของสินค้าอันตรายมีดังนี้ 

 • ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
 • ประเภทที่ 2 แก๊ส
 • ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
 • ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สารที่อาจเกิดการเผาไหม้ได้เอง สารซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ำจะปล่อยก๊าซไวไฟ
 • ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์และออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 • ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและติดเชื้อ
 • ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตภาพรังสี
 • ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน
 • ประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ดและสิ่งของ รวมทั้งวัตถุอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าอันตรายมีการขนส่งทางอากาศอย่างไร

สำหรับวัตถุอันตรายที่จะจัดส่งทางอากาศ มีขั้นตอนเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม ประการแรก ผู้จัดส่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ เช่น ประกาศว่าของที่ต้องจัดส่งเป็นสินค้าอันตราย กรอกใบประกาศสินค้าอันตรายอย่างถูกต้อง และเตรียมของสำหรับขนส่งให้เพียงพอ จากนั้นจึงใช้ขั้นตอนการรับสินค้าอย่างระมัดระวัง การใช้รายการตรวจสอบสินค้าอันตรายจะช่วยให้แน่ใจว่าสิ่งที่ผู้จัดส่งส่งไปนั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสินค้าอันตราย 

ในขณะที่การจัดเก็บและการจัดการสินค้าอันตรายเกิดขึ้นตลอดกระบวนการ ขั้นตอนการโหลดก็จะมาถึงในขั้นต่อไป เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่เก็บหรือบรรจุสินค้าอันตรายบางอย่างไว้ใกล้กันและไม่ควรวางไว้ข้างรายการอาหาร บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องได้รับการรักษาความปลอดภัย เช่นเดียวกับสินค้าอื่น ๆ ที่กำลังจัดส่ง เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่งและตกลงไปในสินค้าอันตรายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์

อุปกรณ์สำหรับป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่งจะใช้แผ่น Slip Sheet หรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบต่าง ๆ แทนการพาเลทไม้แบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ นอกจากนี้แผ่น Slip Sheet ยังใช้พื้นที่น้อยกว่าพาเลทไม้อย่างมาก มีน้ำหนักเบากว่าพาเลทไม้ถึง 80% ในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันกับพาเลทไม้ เนื่องจากความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 1,400 กก. และทนต่อความชื้นและการฉีกขาดได้ดีเยี่ยม 

สินค้าอันตราย 3 อันดับแรกที่ขนส่งในแต่ละปี

สินค้าอันตรายสามประเภทมีความโดดเด่นจากพัสดุภัณฑ์ที่ส่งออกมากกว่า 1.25 ล้านชิ้นในแต่ละปี สิ่งเหล่านี้คือสินค้าที่จัดส่งโดยทั่วไป เป็นของเหลวไวไฟ น้ำแข็งแห้ง และแบตเตอรี่ลิเธียม น้ำแข็งแห้งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะสารทำความเย็นสำหรับสินค้า เช่น อาหารแช่แข็งและยารักษาโรค รวมถึงวัคซีน 

ใครมีส่วนร่วมใน การขนส่งสินค้าอันตราย และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร

การฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าอันตรายมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากสินค้าอันตราย และทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ แม้ว่าฟังก์ชันบางอย่างต้องการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตราย แต่ฟังก์ชันอื่น ๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับด้านวัสดุอันตรายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในกรณีใด จำเป็นต้องมีกฎระเบียบและการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับแต่ละหน้าที่งาน สิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขนส่งและผู้บรรจุหีบห่อ ผู้ส่งสินค้า ผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนจัดการภาคพื้นดินตลอดจนผู้ตรวจสอบความปลอดภัย การให้ทุกคนที่อาจสัมผัสกับสินค้าอันตรายได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งรวมถึงลูกเรือและตัวแทนเช็คอินผู้โดยสาร เพราะสิ่งของบางอย่างที่ผู้โดยสารพกพาติดตัวจัดเป็นสินค้าอันตราย เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแล็ปท็อปซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

จัดส่งสินค้าและการจัดการ

การขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการจัดการที่เหมาะสม ผู้ขนส่งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตรายอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการแพคสินค้าให้อยู่ในความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายเข้ามาช่วย อย่างแผ่น Slip Sheet ที่เป็นโซลูชันการจัดการวัสดุที่ประหยัดสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กดดึง การใช้อุปกรณ์นี้ แผ่น PE แบบเรียบจะวางอยู่ใต้โหลดแบบแยกส่วนเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ พื้นผิวด้านบนของแผ่น Slip Sheet มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสี (COF) มากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม่เคลื่อนที่ เพราะเมื่อเครื่องบินมีการเคลื่อนตัว สินค้าใด ๆ ที่โหลดไว้ไม่ควรเคลื่อนที่ตามไปด้วยนั่นเอง

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งและผู้ประกอบการ

ความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายเริ่มต้นที่ผู้ขนส่งและสิ้นสุดที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สินค้าของตนได้รับการยอมรับจากสายการบิน พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในทุกด้านของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายของพวกเขา รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างชัดเจน

 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์เฉพาะ
 • ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่อนุญาตตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าอันตราย (DGR) ของ IATA
 • ประกอบและยึดบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เคลื่อนที่ขณะบินตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด แนะนำเป็นแผ่น Slip Sheet ช่วยประหยัดพื้นที่และลดการเคลื่อนที่ของสินค้า
 • เป็นไปตามปริมาณที่เหมาะสมต่อบรรจุภัณฑ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภายนอกบรรจุภัณฑ์ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ
 • ติดฉลากแต่ละแพคเกจอย่างถูกต้อง
 • กรอกใบประกาศผู้ส่งสินค้าอันตรายอย่างถูกต้องพร้อมกับใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

ผู้ดำเนินการจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดส่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดและดำเนินการกับแต่ละแพ็คเกจกับรายการตรวจสอบสินค้าอันตรายเพื่อเตรียมสำหรับการจัดเก็บหรือโหลด 

วิธีการเตรียมสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่งทางอากาศ

ในการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ วัตถุอันตรายต้องได้รับการจัดเตรียมอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสินค้าอันตรายทุกประการ เริ่มต้นด้วยการระบุสินค้าอันตรายและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม ซึ่งหมายความว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อการโหลดและการขนส่งจากพาเลทและอุปกรณ์โหลดต่อหน่วย (ULD) แต่ละบรรจุภัณฑ์ต้องทำเครื่องหมายและติดฉลากอย่างเหมาะสมพร้อมคำแนะนำการดูแลเป็นพิเศษตลอดจนการจัดประเภท 

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอันตรายได้รับการประกอบอย่างดีและแข็งแรงพอที่จะจัดการได้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งและการจัดการการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ หรือแผ่น Slip Sheet  สามารถติดต่อปรึกษาขอคำแนะนำจาก JMP Holdings Pty Ltd เรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าของท่าน โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศออสเตรเลีย และขยายสาขาไปทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ขายปลีก บรรจุภัณฑ์สินค้าออนไลน์ และการบริการ