บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

Cargo Protection

ซีลล็อคสินค้า ( Security Seal)

ปัญหาการสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ส่วนใหญ่เกิดมาจาก การสับเปลี่ยนสินค้าหรือการสูญหายขายจากการโจรกรรม ซึ่งผู้ขโมยนั้นอาจเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่งสินค้า ดังนั้นเพื่อให้ผู้ส่งมอบสินค้าและผู้ผลิตเกิดความมั่นใจว่าสินค้าจะไม่เกิดการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงในระหว่างการขนส่ง จึงได้มีการนำเอา Security Seal มาใช้ในการล็อคประตูหรือหีบห่อที่ใช้ในการขนส่งสิน เพื่อให้การขนส่งแต่ล่ะครั้งสามารถตรวจสอบได้

ซีลล็อคสินค้า มีหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ ตามลักษณะการใช้งาน เราสามารถ พิมพ์ โลโก้สินค้าและหมายเลขลงบนซีลแต่ล่ะตัวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าปลายทาง

Did You Like This Post? Share it